REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego www.izabelapuchala.eu

Dzień dobry!

Tutaj znajdziesz regulamin sklepu internetowego www.izabelapuchala.eu, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarciu umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, możliwości odstąpienia od umowy, terminach, które pomogą Ci w przypadku  postępowania reklamacyjnego.

Sklep należy do Izabeli Puchała prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Spiritual Center Izabela Puchała, Oleksów nr 54, miejscowość Gniewoszów, 26-920 poczta Gniewoszów, powiat kozienicki, gmina Gniewoszów, województwo mazowieckie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej biznes.gov.pl/pl, posiadającą NIP 8121870715 oraz REGON 520114050.

Kontakt z nami jest możliwy poprzez wiadomość na adres e-mail spiritual0center@gmail.com, telefonicznie na numer 732 949 861 lub w korespondencji na adres Izabela Puchała, Oleksów 54, 26-920 Gniewoszów. 

Życzymy udanych zakupów

Izabela Puchała

§ 1

Definicje

 Poniżej precyzujemy znaczenie pojęć, jakie możesz znaleźć w tym Regulaminie :

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu,
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ,
 3. Produkty outletowe – produkty proponowane przez Sprzedawcę, które mogą zawierać wady i obniżać ich wartość, (np. w postaci zagięć, rys, plamek, uszczerbków itp.). Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy o tym, że określony produkt jest produktem outletowym i może zawierać wady, 
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta  — przedsiębiorca wpisany do rejestru biznes.gov.pl  i zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę, która jest bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą (zorganizowaną działalnością zarobkową, która jest wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły), ale Umowa ta nie ma dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, czyli nie jest związana z jego specjalizacją lub branżą; Przedsiębiorca taki traktowany jest wówczas jak konsument,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin,
 6. Sklep – sklep internetowy strony https://izabelapuchala.eu/sklep/
 7. Sprzedawca – Izabela Puchała prowadząca indywidualną działalność gospodarczą pod firmą: Spiritual Center Izabela Puchała, Oleksów nr 54, miejscowość Gniewoszów, 26-920 poczta Gniewoszów, powiat kozienicki, gmina Gniewoszów, województwo mazowieckie, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 8121870715 oraz REGON 520114050
 8. Umowa – umowa pomiędzy Stronami dotycząca sprzedaży produktów, które są dostępne w sklepie internetowym lub Usług Elektronicznych,
 9. Usługi Elektroniczne – usługi elektroniczne świadczone na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę poprzez sklep internetowy.

§ 2

Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Sprzedawca poprzez Sklep umożliwia Kupującemu zawarcie Umowy sprzedaży produktów, które oferuje Sklep oraz dostarczenia treści cyfrowych i innych dostępnych produktów elektronicznych.
 3. Do korzystania ze Sklepu wystarczające są:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • adres e-mail, do którego ma dostęp Kupujący.
 1. Dokonanie zakupu anonimowo lub pod pseudonimem w Sklepie przez Kupującego nie jest możliwe.
 2. Dostarczanie bezprawnych treści, zwłaszcza poprzez przesyłanie ich przez formularzy, które są dostępne w Sklepie, jest zakazane.
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto tzn. że zawierają już należne podatki, w tym podatek od towarów i usług.
 4. Cena za dostawę jest doliczana dodatkowo do ceny produktu.

§ 3

Usługi Elektroniczne

 1. Sprzedawca poprzez Sklep świadczy Kupującemu Usługi Elektroniczne.
 2. Podstawową Usługą Elektroniczną jest umożliwienie Kupującemu przez Sprzedawcę złożenia zamówienia w Sklepie. 
 3. Posiadanie konta w Sklepie nie jest niezbędne do złożenia zamówienia. 
 4. W razie, gdy Kupujący  zdecyduje, że chce  założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego ponadto Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. Konto klienta zawiera dane Kupującego i historię jego zamówień w Sklepie. Logowanie następuje poprzez wpisanie przez Kupującego swojego adresu e-mail i wybranego przez siebie hasła.
 5. Założenie konta polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu. Kupujący może usunąć swoje konto w dowolnym momencie, przesyłając  takie żądanie Sprzedawcy. Usunięcie konta nie powoduje usunięcie danych o złożonych zamówieniach przez Kupującego za pomocą konta.
 6. W razie zapisania się Kupującego do newslettera, Sprzedawca świadczy ponadto Kupującemu Usługę Elektroniczną przesyłania mu wiadomości e-mail z informacjami o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy, a także nowych wpisach blogowych. Zapis do newslettera polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza zapisu do newslettera lub zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia. Kupujący może wypisać się z newslettera w dowolnym momencie, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub poprzez odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
 7. Usługi Elektroniczne na rzecz Kupującego są nieodpłatne. Odpłatna jest Umowa sprzedaży produktów oraz dostarczenia treści cyfrowych.
 8. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do zagrożenia bezpieczeństwa Usług Elektronicznych, zwłaszcza te służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca jest zobowiązany podejmować działania zapewniające poprawne funkcjonowanie Sklepu. Kupujący powinien informować Sprzedawcę o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. Reklamacje odnośnie funkcjonowania Sklepu, Kupujący może zgłaszać na adres e-mail spiritual0center@gmail.com. W reklamacji powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania i informuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia, dostawa i płatności za zamówienie

 1. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez założone w Sklepie konto (jako zarejestrowany klient) albo jako gość.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka produktu i wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W trakcie składania zamówienia Kupujący dokonuje wyboru sposobu dostawy i metody płatności. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i jego akceptacja. W razie wątpliwości Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Kupujący, gdy już kliknie na przycisk finalizujący zamówienie, jest przekierowywany do bramki płatności, zgodnie z wybraną przez siebie metodą płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności Kupujący jest przekierowywany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Wówczas Umowa, o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu zostaje zawarta. Potwierdzenie zawarcia umowy jest przesłane Kupującemu na podany przez niego adres e-mail w formularzu zamówienia.
 4. Pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta Umowa:  
 • umowa sprzedaży – w przypadku zakupu produktów fizycznych,
 • umowa o dostarczenie treści cyfrowych – w przypadku zakupu kursów on-line i innych produktów elektronicznych.
 1. W sytuacji, gdy produkty różnego rodzaju są przedmiotem jednego zamówienia, złożenie zamówienia wiąże się z zawarciem kilku Umów różnego rodzaju.
 2. Kupujący w formularzu zamówienia podaje swoje prawdziwe dane osobowe, ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane osobowe lub gdy zachodzą wątpliwości co do ich prawdziwości . Kupujący jest wówczas informowany telefonicznie lub poprzez e-mail o tych wątpliwościach. Kupujący ma prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności co do prawdziwości podanych danych osobowych. W sytuacji , gdy brakuje danych, które umożliwią Sprzedawcy na skontaktowanie się z Kupującym, Sprzedawca udziela wyjaśnień dopiero w momencie, gdy Kupujący podejmie kontakt ze Sprzedawcą.
 3. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane osobowe w formularzu zamówienia są prawdziwe, Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania ich prawdziwości, choć posiada do tego prawo.
 4. Metody płatności za zamówienie dostępne w Sklepie są opisane są na stronach Sklepu i przedstawiane Kupującemu w trakcie składania zamówienia.
 5. Metody dostawy produktów fizycznych dostępne w Sklepie opisane są na stronach Sklepu i przedstawiane Kupującemu w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu postanowi inaczej.
 6. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS 0000412357).
 7. Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 8. Płatności elektroniczne PayU obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
 9. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart:Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§ 5

Produkty fizyczne 

 1. Realizacja zamówienia, które obejmuje produkty fizyczne odbywa się poprzez ich wysyłkę na adres podany przez Kupującego.
 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, o ile co innego nie wynika z opisu produktu w Sklepie.
 3. Zrealizowanie zamówienia następuje w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie, jaki wynika z wybranego przez niego sposobu dostawy.

§ 6

Kursy on-line, warsztaty stacjonarne i produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia, które obejmuje kurs on-line następuje poprzez przesłanie wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu na adres e-mail, który Kupujący podał w formularzu zamówienia.
 2. Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej, do której Kupujący ma zakładane konto w związku z złożonym zamówieniem. 
 3. W momencie pierwszej rejestracji i logowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej, treści cyfrowe będące zawartością kursu, są uznane za dostarczone Kupującemu.
 4. Dostęp do treści wchodzących w skład kursu on-line może zostać ograniczony czasowo. Po upływie wskazanego okresu czasu na dostęp do kursu, Kupujący utraci dostęp do kursu. W sytuacji, gdy dostęp do kursu on-line udzielany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca  może w wyjątkowych sytuacjach zdecydować o wyłączeniu dostępu do kursu, uprzedzając z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem Kupującego. Kupujący będzie mógł wówczas pobrać wszystkie materiały udostępnione w ramach kursu.
 5. Kupujący ma obowiązek korzystać z platformy kursowej w zgodnie z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, w szczególności:
 • korzystać z platformy w taki sposób, aby nie zakłócać korzystania z platformy przez innych użytkowników, powstrzymać się od naruszania praw osób trzecich, powstrzymania się od negatywnego  wpływu na funkcjonowanie platformy, 
 • nie udostępniać osobom trzecim danych dostępowych do swojego konta w platformie,
 • nie rozpowszechniać kursu lub jego fragmentów bez wcześniej wyrażonej zgody Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca ma prawo zablokować Kupującemu dostęp do platformy w razie zachowania Kupującego sprzecznego w wyżej wymienionymi obowiązkami.
 2. Kursy on-line, które są dostępne w Sklepie, mogą być prezentowane także w ramach odrębnych stron internetowych, innych niż Sklep, jednak dostęp do kursu można zakupić zawsze za pośrednictwem mechanizmu Sklepu.
 3. Zamówienie, które obejmuje produkt elektroniczny, m.in.: e-book, audiobook, webinar, warsztat on- line, realizowane jest przez przesłanie na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 4. Treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia są dostarczone Kupującemu z chwilą przesłania Kupującemu odpowiedniej wiadomości ze stosowną instrukcją.
 5. Zamówienie, które obejmuje warsztat stacjonarny jest przesyłane i potwierdzone na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości wraz ze szczegółowymi informacjami  o miejscu i czasie, w którym odbędzie się warsztat stacjonarny oraz harmonogramie wydarzenia.
 6. Zamówienie, które obejmuje warsztat stacjonarny jest dostarczone Kupującemu z chwilą przesłania Kupującemu odpowiedniej wiadomości ze stosowną informacją. Zamówienie, które obejmuje warsztat stacjonarny jest zrealizowane z momentem ukończenia warsztatu stacjonarnego zgodnie z jego harmonogramem

§ 7

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe oraz warsztaty stacjonarne dostępne w ramach systemów należących do Sprzedawcy oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych i warsztatów stacjonarnych są chronione prawami autorskimi należącymi do Sprzedawcy, o czym Sprzedawca poucza Kupującego. 
 2. Rozpowszechnianie treści lub materiałów w sposób bezprawny bez zgody i wiedzy Sprzedawcy, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 8

Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za niezgodność z Umową zakupionej rzeczy lub usługi.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Kupującemu przez Sprzedawcę i objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w razie zawarcia Umowy sprzedaży) albo zawarcia Umowy (w razie zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych) jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny. Gdy Umowa obejmuje większą ilość produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, 14 dniowy termin biegnie od momentu dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części, a jeśli charakter usługi Sklepu polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony od momentu objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Przy pozostałych umowach 14 dniowy termin biegnie od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do Umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku, gdy spełnianie świadczenia zostało rozpoczęte za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po przekazaniu mu informacji przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w stosunku do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub mająca zaspokoić jego zindywidualizowane potrzeby,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy kupna biletu na warsztaty stacjonarne lub wydarzenie. 
 2. Bilety podlegają zwrotowi tylko w razie odwołania przez organizatora wydarzenia.
 3. Bilety imienne nie podlegają dalszej odsprzedaży i przepisaniu na inne dane.
 4. Doręczenie Kupującemu wiadomości na adres e-mail zawierającą instrukcję uzyskania dostępu do treści cyfrowych jest chwilą rozpoczęcia świadczenia.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, w celu odstąpienia od umowy, ma obowiązek poinformować Sprzedawcę poprzez jednoznaczne oświadczenie.
 6. W oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien zamieścić nagłówek Oświadczenie od odstąpieniu od Umowy, podać swoje imię i nazwisko (ew. również nazwę), adres do korespondencji, oznaczyć przedmiot świadczenia, wskazać datę zawarcia umowy, ewentualnie może opisać wynikły problem, w przypadku oświadczenia w wersji papierowej również złożyć swój podpis. 
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać wysłane za pomocą poczty na adres do korespondencji Sklepu, drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy, telefonicznie lub przez złożenie oświadczenia na stronie Sklepu, 
 8. W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta za pomocą e-mailu, dostaje on od Sprzedawcy na swój adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy dostępnego na Stronie, skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.
 10. W celu zachowania termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uznawana za niezwartą. Przedmiot Umowy podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub wyznaczonej przez niego osobie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca złożył propozycję, że sam odbierze rzecz. W celu zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed upływem tego terminu. Jeśli Sprzedawca nie ustosunkuje się do złożonego żądania terminie 14 dni, żądanie Klienta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta uznaje się za uzasadnione
 13. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy spoczywają na Konsumencie lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 
 14. Gdy produkt ze względu na swój charakter nie może on zostać odesłany w zwykły sposób (np. za pomocą poczty), informacja o sposobie zwroty oraz kosztach zwrotu znajdzie się w opisie produktu w Sklepie.
 15. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy, wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów, chyba że koszt nie spoczywał na Kupującym. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się na inny sposób. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi opłat w związku ze sposobem zwrotu płatności.
 16. W sytuacji, gdy Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz, ma on możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania.
 17. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości produktu w wyniku korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca  jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu produkt lub treść cyfrową wolną od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego – Konsumenta, gdy produkt lub treść cyfrowa ma jakąkolwiek wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).W przypadku kupującego, który jest przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta , rękojmia za wady jest wyłączona chyba, że Kupujący zbadał produkt niezwłocznie po dostarczeniu i zawiadomił Sprzedawcę nie później niż w dniu dostarczenia o wadzie.
 2. W przypadku produktów outletowych Sprzedawca jest zobowiązany wyraźnie poinformować Kupującego przed zawarciem Umowy, że przedmiotem sprzedaży jest produkt outletowy i może zawierać wadę. Kupujący nabywając produkt outletowy ma świadomość, że produkt outletowy ma niższą cenę z powodu posiadania wady. Gdy Kupujący zgodzi się na zakup takiego produktu, Sprzedawca ma prawo przyjąć, że Kupujący akceptuje nabycie produktu, który może zawierać wadę, a Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy zgodnie z art. 557 k.c. W takiej sytuacji Kupującemu nie przysługują wówczas uprawnienia związane z rękojmią.
 3. W sytuacji, gdy Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, powinien poinformować o tym Sprzedawcę i określić swoje roszczenie związane z tą wadą lub złożyć oświadczenie o stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji poprzez środek komunikacji za pomocą którego złożona została reklamacja.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca – Izabela Puchała prowadząca indywidualną działalność gospodarczą pod firmą: Spiritual Center Izabela Puchała.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności pod adresem https://izabelapuchala.eu/polityka-strony/.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów, wynikłych z zawartych Umów na postępowanie mediacyjne. Strony konfliktu określają szczegóły postępowania.
 2. Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
 • może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu,
 • może zwrócić się z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego,
 • może skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z platformy ODR, która służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie nie naruszając praw nabytych przez Kupującego, w tym zawartych warunków Umów przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pomocą Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, gdy właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedawca ma możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu ma zastosowanie Regulamin z chwili zawarcia Umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2022 r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do pobrania w formacie pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
Shopping Cart
Scroll to Top